Koshin Thailand

Centrifugal Pump ปั๊มหอยโข่ง แบบหมุนเหวี่ยงใบพัด เป็นปั๊มน้ำที่เหมาะสำหรับใช้ในงานทั่วไป เช่น ใช้ตามบ้านเรือน ใช้สูบน้ำในงานการเกษตร สามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามต้องการ

Engine Pump ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบติดเครื่องยนต์ดีเซล อาทิเครื่องยนต์ Koshin, Honda, Subaru ฯลฯ เหมาะสำหรับใช้ในงานการเกษตร เช่น บ่อปลา เรือ ไร่สวน งานพ่นยา และงานเกษตรอื่นๆ

Marine Pump ปั๊มน้ำสำหรับใช้ในงานทางทะเลและการประมง สามารถใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล อาทิ บ่อเลี้ยงปลา เรือประมง ฯลฯ ตัวปั๊มออกแบบสำหรับใช้กับน้ำเค็ม จึงป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี

Oil Pump ปั๊มน้ำที่ออกแบบมาสำหรับสูบถ่ายของเหลวประเภทน้ำมัน มีทั้งแบบใช้กับน้ำมันที่มีความเข้มข้นน้อย และแบบที่มีความหนืดสูง อาทิ น้ำมันก๊าด น้ำมันเบา น้ำมันหยอดเครื่องจักรและน้ำมันเตา เป็นต้น

Submersible Pump ปั๊มน้ำชนิดจุ่มแช่ใต้น้ำ เหมาะสำหรับสูบถ่ายน้ำเสีย และใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถสูบน้ำเสียที่มีตะกอนหรือโคลนได้ มีทั้งปั๊มน้ำแบบสูบน้ำจืด และปั๊มน้ำแบบใช้กับน้ำทะเล